Quick Links

Industries/ Business/ Trade Info

Educate in Jalgaon

Schools in Jalgaon


Welcome Tourist!

Around Web:

Ajanta Caves

Ellora Caves

यत्र-तत्र मराठी लॆखमाला

Jalgaon Shop

City Helplines

Emergency Info

Quick Links

Industries/ Business/ Trade Info

Educate in Jalgaon

Schools in Jalgaon


Welcome Tourist!

Around Web:

Ajanta Caves

Ellora Caves

यत्र-तत्र मराठी लॆखमाला

Jalgaon Shop

City Helplines

Emergency Info

Jalgaon's complete reference - EJalgaon.com

Loading

यत्र-तत्र लेखमालाः

Index


यत्र-तत्र लेखमाला - आणि सुर्य हरल्यावर

लेखक: बिपीनचंद्र नेवे, जळगाव

किती किरणे काजळली
तम घेऊन डोक्यावर
एक भेग उजळली
आणि सुर्य हरल्यावर

आवर किती? सावर किती?
गगनाला ठिगळ किती?
करपून गेली भाकरी बघून
भ्रम भुकेचा गेला फिटून
पोट भुकेला गेल विटून
चुण्यात ठिगळ लपल्यावर
आणि सूर्य हरल्यावर

विझवण्याची दानत नाही
आगीची शामत नाही
अंधाराची लागण होऊन
किती गेले, गणती नाही
किती मेले, कण्हती काही
तिरीप खुडून टाकल्यावर
आणि सूर्य हरल्यावर

News Archive
Feedback

About Us | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us