Quick Links

Industries/ Business/ Trade Info

Educate in Jalgaon

Schools in Jalgaon


Welcome Tourist!

Around Web:

Ajanta Caves

Ellora Caves

यत्र-तत्र मराठी लॆखमाला

Jalgaon Shop

City Helplines

Emergency Info

Quick Links

Industries/ Business/ Trade Info

Educate in Jalgaon

Schools in Jalgaon


Welcome Tourist!

Around Web:

Ajanta Caves

Ellora Caves

यत्र-तत्र मराठी लॆखमाला

Jalgaon Shop

City Helplines

Emergency Info

Jalgaon's complete reference - EJalgaon.com

Loading

जळगाव जिल्हा सर्प मित्रांची यादी
सर्प मित्राचे नाव
गाव
दुरध्वनी क्रमांक
ॠषिकेश देवरे
जळगांव
9284043104
ॠषिकेश राजपुत
8055393989
पंकज सिंग राजपूत
8411838851, 9309990850
प्रकाश ढाके
9822860698
बाळकॄष्ण देवरे
9028308365
मयुर जैन
9021537923
योगेश गालफाडे
7709776446
रविंद्र सोनवणे
9922774715
वासुदेव वाढे
9673790980
विक्रांत पाटील
8446238209
विवेक देसाई
9595217300
9175315143
सचिन ठाकूर
9730748222
सागर राजपुत
9890727008
मछिंद्र कोळी
चाळीसगाव
9028812206
राजेश ठोंबरे
9822604055
अलेक्झांडर प्रेसडी
भुसावळ
9923221132
सतिश कांबळे
8055672529
सतीश कांबळे
9226580450
गौरव पाटील
मुक्ताईनगर
9168161840
हेमंत चौधरी
चोपडा
9270714450
भटू पाटील
अमळनेर
7775852080
प्रवीण जगताप
पारोळा
9765922555
हर्षल भदाणे
भडगाव
9028575120

मह्त्वपुर्ण सुचनाः
1) वरील यादी आपल्या त्वरित माहिती व उपयॊगासाठी आहॆ, कॄपया सदर व्यक्तींची सॆवा घॆतांना प्रथम चार्जॆस/ विनामुल्य सॆवा असल्याची खात्री करून घॆणॆ।
2) जर आपलॆ नाव वरील यादीत असॆल आणी आपणास सदर नाव काढायचॆ असॆल किंवा तपशील बदल असल्यास आम्हास info@ejalgaon.com वर ई-मॆल व्दारॆ कळवावॆ।
3) आपण सर्प मित्र आहात का? असल्यास आपली माहिती फॊटॊ सकट आम्हास info@ejalgaon.com यॆथॆ ई-मॆल करा।

News Archive
Feedback

About Us | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us